Thực hiện kế hoạch số 09/KH-PGD&ĐT ngày 24/7/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương về kế hoạch bồi dưỡng hè. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tại đơn vị như ...